lemon
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
10月25日,我会记得这天的.我终于鼓起勇气吻你了.呵呵...
其实啊,我已经密谋左好耐嘎啦.哈哈...不过吾同你讲姐.嘿嘿...有好多次都系未见你就信心十足,但一见到你又变到好胆小了.呵呵...不过,琴晚,终于,鼓起勇气,亲上你的嘴了.
望住你,不知哪来的勇气,让自己的嘴唇对上你的嘴唇,用力甘亲上去.好象惊你会突然消失甘.第一次亲亲好象表现得很笨拙哦.都不知道应该点吻的.睇电视就睇得多啦,但系真到自己吻的时候,就觉得不知所措,头脑一片空白了.呵呵...睇住你紧紧甘闭住眼睛,我想更用力甘吻你.所以,事后比你话"乜KISS甘大力噶咩?".比你甘问,我更加吾好意思啦...
真系好想一直抱住你啊,好想一直吻你.又好吾舍得比你走.可惜,时间过得太快...还是幸福让我忘记了时间的流逝呢??琴晚真系有D晕啦.呵呵...晚上一直林住你,想我们的拥抱,想我们的亲亲,都会甜到系心里面笑出来.今日你话你都训吾着,我都系整晚系度林啊,不过,后来甜甜地睡着了.哈哈...嘴唇损啦?今晚帮你呵翻距啦.呵呵...
淑仪老婆(你嫁左比我嘎啦,就算你自己除翻只戒指,但系你都系我老婆黎嘎啦)
我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱 你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你.(99句'我爱你',一个字一个字打上去噶.希望我们的爱长长久久.^_^)
10月25日,我会记得这天的.我终于鼓起勇气吻你了.呵呵...
其实啊,我已经密谋左好耐嘎啦.哈哈...不过吾同你讲姐.嘿嘿...有好多次都系未见你就信心十足,但一见到你又变到好胆小了.呵呵...不过,琴晚,终于,鼓起勇气,亲上你的嘴了.
望住你,不知哪来的勇气,让自己的嘴唇对上你的嘴唇,用力甘亲上去.好象惊你会突然消失甘.第一次亲亲好象表现得很笨拙哦.都不知道应该点吻的.睇电视就睇得多啦,但系真到自己吻的时候,就觉得不知所措,头脑一片空白了.呵呵...睇住你紧紧甘闭住眼睛,我想更用力甘吻你.所以,事后比你话"乜KISS甘大力噶咩?".比你甘问,我更加吾好意思啦...
真系好想一直抱住你啊,好想一直吻你.又好吾舍得比你走.可惜,时间过得太快...还是幸福让我忘记了时间的流逝呢??琴晚真系有D晕啦.呵呵...晚上一直林住你,想我们的拥抱,想我们的亲亲,都会甜到系心里面笑出来.今日你话你都训吾着,我都系整晚系度林啊,不过,后来甜甜地睡着了.哈哈...嘴唇损啦?今晚帮你呵翻距啦.呵呵...
淑仪老婆(你嫁左比我嘎啦,就算你自己除翻只戒指,但系你都系我老婆黎嘎啦)
我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱 你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你.(99句'我爱你',一个字一个字打上去噶.希望我们的爱长长久久.^_^)
Less

2
Please login to leave a comment.
Comments (2)
咩啊,我想写那些都已经被你写上了,我的嘴唇足足三天先完全好翻啊,不过,见你写了那么多句“我爱你”,今次就算数先啦

lemon2619
都唔回复下我既。。。
我写左好耐噶。。。
一D表示都无。。。

lemon2619