lemon
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
很难得,两天都跟你在一起.呵呵......这两天都过得很开心啊~~~~虽然玩到好累...
10.1同你去上下九状元坊,好多好多人啊.见你拉住我好似只老鼠仔甘东蹿西蹿,觉得既无奈,但又好搞笑!哈哈...睇左甘多衫裤都仲未够?仲想下次去新华再买???你真系!!!太厉害啦.嘿嘿...不过,陪你睇衫裤我都好开心,一直睇落去都无所谓啊.而且,我都有用左少少时间买左条裤.少少炸!!!琴晚试穿过条裤,29码啊!居然刚刚好喔.我以前27码嘎炸!肥左甘多喔.呵呵...可能我112斤多左出来个几斤都长在我的小肚腩度啦.嘿嘿...吾通我都要减肥????
10.2去左大夫山.虽然途中摆左好多乌龙.一个同学就走左去北门,又要出翻去南门接个3个同学,之后个两个翻出来又迟到.整个过程好似都系要你陪我稳人甘.唉...搞到我地两个一D二人世界都无!!!!!真系辛苦你咯.搞到2点钟先煮饭.唉...本来林住好好煮餐饭比你食嘎嘛.不过好似又系一般般...其实应该都不算好差吧?!下次再煮我就会有进步嘎啦!!!!嘿嘿...下次再煮比你食.好吾好?
晚上去左祈福个同学屋企,到走个时我真系吾想比你走.嘿嘿...不过你都陪左我两日咯.呢两日真系过得好开心.系甘逼既街行,系甘多人既街度踩单车,系甘热既天气里面烧柴煮饭.系就系辛苦左D,不过都好开心...
很难得,两天都跟你在一起.呵呵......这两天都过得很开心啊~~~~虽然玩到好累...
10.1同你去上下九状元坊,好多好多人啊.见你拉住我好似只老鼠仔甘东蹿西蹿,觉得既无奈,但又好搞笑!哈哈...睇左甘多衫裤都仲未够?仲想下次去新华再买???你真系!!!太厉害啦.嘿嘿...不过,陪你睇衫裤我都好开心,一直睇落去都无所谓啊.而且,我都有用左少少时间买左条裤.少少炸!!!琴晚试穿过条裤,29码啊!居然刚刚好喔.我以前27码嘎炸!肥左甘多喔.呵呵...可能我112斤多左出来个几斤都长在我的小肚腩度啦.嘿嘿...吾通我都要减肥????
10.2去左大夫山.虽然途中摆左好多乌龙.一个同学就走左去北门,又要出翻去南门接个3个同学,之后个两个翻出来又迟到.整个过程好似都系要你陪我稳人甘.唉...搞到我地两个一D二人世界都无!!!!!真系辛苦你咯.搞到2点钟先煮饭.唉...本来林住好好煮餐饭比你食嘎嘛.不过好似又系一般般...其实应该都不算好差吧?!下次再煮我就会有进步嘎啦!!!!嘿嘿...下次再煮比你食.好吾好?
晚上去左祈福个同学屋企,到走个时我真系吾想比你走.嘿嘿...不过你都陪左我两日咯.呢两日真系过得好开心.系甘逼既街行,系甘多人既街度踩单车,系甘热既天气里面烧柴煮饭.系就系辛苦左D,不过都好开心...
Less

0
Please login to leave a comment.