lemon
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
今日真的真的真的真的好开心啊~~~~~~~哈哈......
今日同你去左番禺广场溜冰,虽然只是睇你溜冰自己无溜,不过睇住你滑得甘好,睇住你一个个动作,表情...我都觉得好开心,好满足...呵呵...好象点睇都吾会厌甘...
其实刚落车个时就想take action嘎啦,不过都系自己啦,又无勇气啦.好采系后来过马路个时,勇敢地拖起你的手...你那双小小的手...呵呵 ....真温暖.....想一辈子都握住这双手...呵呵...
又鼓起好大勇气,终于讲出左自己一直以来的想法啦...两个人走在一起的时候,想拖你的手又不敢,想说些情话却又停在了嘴边没说出口...极度郁闷啊...今日对你讲左这些,现在轻松多了...呵呵...现在想起拖着你手的感觉啊,呵呵...真开心...真的想有多紧就抓多紧.哈哈...
十指紧扣...有着厚厚的安全感,满足感,幸福感...让我因为身边有你感到安全,满足,幸福...
唉...原来要说出"我爱你"这三个字是这么难的啊!!!!真是丑死啦......平时说话这么多,到现在说三个字就这么难!!!真气愤啊!!!!!拖了很久才说得出来...唉...真失败...呵呵...希望你听到会开心吧...因为真的用了很大的勇气才说出来的啊!!!!!呵呵...看来要在家多多练习说这三个字才行了.呵呵...不过挺搞笑的...搞到两个都这么尴尬...呵呵...
这么难得才牵着手走在一起,我真的不想放手,但是,快乐的时间总是过得这么快的........郁闷啊!!!!不过,今天真的很开心,很快乐...
淑仪~~~我爱你~~~~~~(郁闷的是今天忘了照相啊...呜呜...幸亏有你发给我的相片,呵呵)
今日真的真的真的真的好开心啊~~~~~~~哈哈......
今日同你去左番禺广场溜冰,虽然只是睇你溜冰自己无溜,不过睇住你滑得甘好,睇住你一个个动作,表情...我都觉得好开心,好满足...呵呵...好象点睇都吾会厌甘...
其实刚落车个时就想take action嘎啦,不过都系自己啦,又无勇气啦.好采系后来过马路个时,勇敢地拖起你的手...你那双小小的手...呵呵 ....真温暖.....想一辈子都握住这双手...呵呵...
又鼓起好大勇气,终于讲出左自己一直以来的想法啦...两个人走在一起的时候,想拖你的手又不敢,想说些情话却又停在了嘴边没说出口...极度郁闷啊...今日对你讲左这些,现在轻松多了...呵呵...现在想起拖着你手的感觉啊,呵呵...真开心...真的想有多紧就抓多紧.哈哈...
十指紧扣...有着厚厚的安全感,满足感,幸福感...让我因为身边有你感到安全,满足,幸福...
唉...原来要说出"我爱你"这三个字是这么难的啊!!!!真是丑死啦......平时说话这么多,到现在说三个字就这么难!!!真气愤啊!!!!!拖了很久才说得出来...唉...真失败...呵呵...希望你听到会开心吧...因为真的用了很大的勇气才说出来的啊!!!!!呵呵...看来要在家多多练习说这三个字才行了.呵呵...不过挺搞笑的...搞到两个都这么尴尬...呵呵...
这么难得才牵着手走在一起,我真的不想放手,但是,快乐的时间总是过得这么快的........郁闷啊!!!!不过,今天真的很开心,很快乐...
淑仪~~~我爱你~~~~~~(郁闷的是今天忘了照相啊...呜呜...幸亏有你发给我的相片,呵呵)
Less

0
Please login to leave a comment.